Omgaan met ziekteverzuim en fors besparen

Flexwerkers en de wet BeZaVa

Voor werkgevers in het mkb zijn de financiële gevolgen bij ziekte van tijdelijke (en vaste) werknemers erg groot. Het is daarom belangrijk op de hoogte te zijn van de zogeheten Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) en te profiteren van een degelijke verzuimadministratie.

Sinds 1 januari 2014 betaalt u als werkgever ook een ziektewetpremie voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk contract. Voor 2014 gold deze premie enkel voor werknemers met een vast dienstverband. Hoe hoger de instroom van flex-werknemers in de Ziektewet, hoe hoger de premie voor u als werkgever. U bent dus gebaat bij een snel herstel van zieke (flex)werknemers!

Met de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet BeZaVa, ook wel de wet modernisering ziektewet genoemd, wil de overheid arbeidsongeschiktheid (en daarmee uitkeringslasten) van vangnetters* terugdringen. De verantwoordelijkheid voor vangnetters wordt ondergebracht bij de werkgever waar deze als laatste gewerkt heeft en ziek uit dienst is gegaan.

Bij het berekenen van de ziektewetpremie wordt onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers**. Kleine werkgevers betalen de sectorale ziektewetpremie. Middelgrote werkgevers betalen een gecombineerde premie: deels sectoraal en deels individueel (gebaseerd op de eigen instroom van werknemers in de Ziektewet). Grote werkgevers betalen een premie geheel op basis van hun eigen instroom. Voor alle drie de groepen is het verzuimpercentage van twee jaar geleden bepalend. De premie in 2016 wordt door het UWV dus bepaald op basis van het verzuim in 2014.

Wilt u meer informatie over de premieberekening? Bekijk dan de brochure die het UWV hierover heeft uitgegeven, of neem contact met ons op.

* Vangnetters – Grotendeels flexibele (ex-)werknemers die ziek zijn en daarom een ziektewetuitkering ontvangen. Zij vormen inmiddels de grootste groep instromers in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De WIA is voor werknemers die ziek worden en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn.

** Kleine, middelgrote en grote werkgevers – De gedifferentieerde premie Whk bestaat vanaf 2014 uit drie premiecomponenten: een gedifferentieerde premie WGA-vast, een gedifferentieerde premie WGA-flex en een gedifferentieerde premie ZW-flex. Voor kleine werkgevers (met een loonsom gelijk aan of minder dan 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) gelden sectorale premies voor elk van de drie Whk-premiecomponenten. De premies per component zijn gelijk voor alle kleine werkgevers die behoren tot dezelfde sector. Grote werkgevers (met een loonsom die meer is dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen drie op werkgeversniveau gedifferentieerde premies. Middelgrote werkgevers (met een loonsom van meer dan 10 en gelijk aan of minder dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen drie premies die deels opgebouwd zijn uit een sectorale premie en deels uit een op werkgeversniveau gedifferentieerde premie.