Zorgen over laagste loonkostenstijging in 20 jaar

Toename claims ketenaansprakelijkheid

De loonkosten per gewerkt uur zijn in 2015 slechts met 0,6 procent gestegen, de laagste stijging sinds 1996. Volgens economen is dit zorgwekkend omdat dit de koopkracht en het economisch herstel in de weg staat.

In de afgelopen 20 jaar lag de jaarlijkse loonkostenstijging tussen de 1 en 4 procent, een fors verschil met de huidige 0,6. De loonkosten (het brutoloon plus werkgeverslasten die de werkgever moet betalen) vallen vooral laag uit doordat werkgevers minder pensioenpremies hoefden te betalen.

De pensioenkostendaling is het gevolg van de wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel. Afgelopen jaar is het bedrag dat maximaal voor pensioenen mag worden gespaard door het kabinet verlaagd. Hierdoor dalen de kosten van de premies. Daarnaast is er de instroom van nieuwe, jonge werknemers die de ‘dure’ babyboomers vervangen. Ook de groei van het aantal zzp’ers draagt bij aan de lage loonkostenstijging.

De druk op de lonen is zo hoog dat economen en de Nederlandsche Bank toekomstige problemen voorzien. Zij pleiten dan ook voor een algemene verhoging van de lonen.