Definitieve cao Bouwnijverheid

De afspraken op een rij

Na anderhalf jaar onderhandelen is er eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de bouwsector. Vakbonden en werkgevers uit de bouw beschouwen de uitkomst als een akkoord met plussen en minnen, maar wel toekomstbestendig. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 januari 2017. Het definitieve akkoord wordt 25 augustus bekend gemaakt.

Eén van de grote veranderingen is het verdwijnen van seniorendagen, die gefaseerd zullen worden afgebouwd. Wel zal er een individueel keuzebudget in het leven worden geroepen waarmee de werknemer zichzelf kan bijscholen. De lonen zullen stijgen met in totaal 5,5 procent. Dit zal eveneens gefaseerd gebeuren, verspreid over de gehele looptijd van de cao, die 25 maanden bedraagt, hoewel de eerste stijging van 2,5% al op 1 juli heeft plaatsgevonden. Verder worden arbeidstijden opgerekt en komen er maatregelen om de instroom van leerlingen te stimuleren.

ID-kaart

Er zijn ook afspraken gemaakt om schijnconstructies verder aan te pakken en de naleving van de nieuwe cao te waarborgen. Een voorbeeld hiervan is een ID-kaart voor de bouwplaats, die als doel heeft illegale (afkomstig uit het buitenland) en/of ondergekwalificeerde vakkrachten te weren. Op de Bouw ID-pas worden de gegevens van de werknemers en onderneming opgeslagen. Alle arbeidskrachten op de bouwplaats, inclusief zzp’ers en uitzendkrachten, dienen in het bezit te zijn van een ID-pas en aangemeld zijn zodra ze de bouwplaats betreden. Als een arbeidskracht niet is gemachtigd om de bouwplaats te betreden, volgen een ontzegging van de toegang en een boete voor de werkgever of inlener.

Verdere afspraken

 • Reisuren blijven behouden (betaling niet tegen functieloon maar tegen loongroep A)
 • Nalevingsafspraken waarmee schijnzelfstandigen en malafide uitzendbureaus zijn aan te pakken, ook via de opdrachtgever/inlener.
 • Elke uitzendkracht is een ‘vakkracht’, tenzij het uitzendbureau kan bewijzen dat iemand geen ervaring heeft in de bouw en geen vakopleiding.
 • Bedrijfstak Eigen Regelingen Cao bouwnijverheid (fondsen cao): wordt gefaseerd afgebouwd, maar ook dit ontvangen alle werknemers in hun individueel budget. Bouwvakkers ontvangen de 2 scholingsdagen (0,86 procent) eveneens in het budget.
 • Werknemerspremie voor het Scholingsfonds hoeft niet meer betaald te worden. Dit scheelt 0,2 procent.
 • Behoud pensioenopbouw bij werkloosheid (6 maanden).
 • Behoud eindejaarsuitkering voor huidige WAO/IVA’ers.
 • Afspraken over 3e jaar WW en het realiseren van garantiebanen.
 • WWZ afspraken tegen onzeker werk verwerken in de cao.
 • Oprichten van een Kennis- en Adviescentrum.
 • Rol van de vakbond bij eerstelijns intake loopbaanbeleid.
 • Afspraken over leerlingen die de instroom bevorderen en de kwaliteit van leren in de praktijk overeind houdt.

Discussie

De nieuwe cao bevat ondanks de overeenstemming nog een aantal onduidelijkheden, bijvoorbeeld over salarissen van leerlingen. Ook is er kritiek op de abrupte loonsverhoging van 2,5% in juli, die volgens de Aannemersfederatie Nederland erg hard aankomt bij mkb-bedrijven. Voor bedrijven die zijn aangesloten bij de brancheorganisaties en gecertificeerde uitzendbureaus gaat de verhoging direct in, terwijl de niet-aangesloten bouwers de lonen pas hoeven te verhogen als de cao algemeen verbindend is verklaard. Dit zal op zijn vroegst pas in oktober gebeuren, afhankelijk van het aantal bedenkingen dat wordt ingediend.

Door de crisis hebben inmiddels al 70.000 werknemers de bouw-cao verlaten. Op dit moment vallen er nog een kleine 100.000 werknemers onder.