Uitzendbureaus zetten zich meer in voor 50-plusser

Uitzendbureaus gaan zich, op aangeven van koepelorganisaties ABU en NBBU, meer inspannen om werkzoekende 50-plussers aan een baan te helpen. Leden van de koepels worden aangemoedigd minstens één 50-plusser voor te stellen aan werkgevers met vacatures.

Geen groep werklozen vindt zo moeilijk een nieuwe baan als 50-plussers. Deze ‘ouderen’ vertegenwoordigen bijna de helft van het aantal WW-gerechtigden en raken gemiddeld bijna twee keer zo vaak langdurig (langer dan een jaar) werkloos als jongere arbeidskrachten (ruim 5% tegen 3%). Bovendien groeit de werkloosheid onder 50-plussers nog steeds, terwijl die onder jongeren afneemt. Ook is het aandeel van 50-plussers in langdurige werkloosheid in Nederland beduidend hoger dan het Europese gemiddelde (40% tegen 25%).

Met het nieuwe initiatief sluiten de ABU en NBBU zich aan bij de campagne ‘Open voor 50-plus’, die het UWV en werkgeversorganisatie MKB Nederland twee jaar terug startten. Sinds twee jaar krijgen uitzendbureaus al een bonus tot wel 1.500 euro bij het in dienst nemen van een 50-plusser voor minimaal drie maanden. Deze ‘plaatsingsfee’ is tot nu toe al 11.000 keer uitbetaald en heeft eraan bijgedragen dat nu al 30 procent van de oudere indiensttreders aan het werk komt via een uitzendbureau.

Vooroordelen bij werkgevers
Uit nieuw onderzoek van het UWV blijkt dat in 2015 twee derde van alle werkgevers met nieuw personeel geen enkele 50-plusser in dienst heeft genomen. Opvallend is dat vooroordelen vaak de reden zijn dat werkgevers ouderen liever niet aannemen. Het gaat dan met name om zaken als arbeidskosten, ziekteverzuim en motivatie. Zo zouden ouderen te duur, vaker ziek, minder gemotiveerd en minder flexibel zijn. In de realiteit blijken veel van deze opvattingen misplaatst.

“Hogere kosten”
Internationaal onderzoek wijst uit dat zelfs ouderen die tegen een (veel) lager salaris willen werken heel moeilijk aan een baan komen. Verder zien werkgevers het nut niet in om ouder personeel bij te scholen: ze zouden daar minder lang van profiteren dan bij jonge werknemers, terwijl juist jongere werknemers veel sneller en vaker van baan wisselen.

“Meer ziekteverzuim”
In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, laten cijfers van onderzoeksbureaus CBS en TNO zien dat de frequentie van ziekteverzuim bij jongeren en 50-plussers vrijwel gelijk is. Aan de andere kant komt langdurig ziekteverzuim wel iets vaker voor bij 50-plussers.

“Motivatiegebrek”
Het tegendeel lijkt waar: de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012 van het CBS en TNO toont aan dat 50-plussers gemiddeld genomen meer te spreken zijn over hun werk dan hun jongere collega’s. De laatste jaren laten oudere werknemers zich ook steeds vaker vrijwillig bijscholen. Tegenwoordig volgt ruim de helft van alle 55-plussers een werkgerelateerde training of cursus.

Ook volgens de NBBU zijn 50-plussers ervaren en vaak erg gemotiveerd. Directeur Marco Bastian: “Het arbeidsethos onder 50-plussers blijkt vaak hoger en de inwerktijd vaak korter”.

Momenteel is ruim de helft van alle werkgevers nog niet bereid om meer 50-plussers een kans te geven. Er zal volgens de ABU en NBBU onder andere meer bijscholing en deeltijdwerk aangeboden moeten worden. Uitzendbureaus lopen hiermee qua bereidheid en aanbod overigens wel voorop.