De nieuwe schilders-cao in de praktijk

De nieuwe cao voor schilders is een feit. Er zijn nog veel vraagtekens, niet alleen over de manier waarop de cao tot stand is gekomen (met het buitenspel zetten van de reguliere vakbonden door OnderhoudNL), maar ook wat betreft de inhoud. Wie moet/mag volgen? Hoe zit het nou met die aangepaste ketenregeling? En vallen uitzendkrachten ook onder de nieuwe regels?  

Om met de ketenregeling te beginnen: Veel bedrijven zijn huiverig om de verkorting van zes naar drie maanden te hanteren; wat als er met terugwerkende kracht toch geen sprake is van een kortere regeling? Moeten ze de medewerker dan alsnog in vaste dienst nemen? In principe zijn alle bedrijven die aangesloten zijn bij OnderhoudNL verplicht om de cao per 1 oktober na te leven. Doen zij dit volledig, dus ook de eenmalige uitkering in week 45 en de loonsverhogingen in 2017, dan kunnen zij ook de verkorte ketenregeling  toepassen. Omdat de cao (nog) niet algemeen verbindend is verklaard door het ministerie van SZW zijn andere bedrijven die in dezelfde werkingssfeer vallen niet verplicht om de cao na te leven, maar het mag wel.   

Uitzendkrachten vallen onder de ABU (of NBBU) cao en worden verloond op basis van inlenersbeloning. Welke elementen vallen onder de inlenersbeloning? Het bruto loon, ADV, toeslagen, loonsverhogingen en periodieken. Wat er dus niet onder valt is de aanpassing van de ketenregeling. Uitzendkrachten in de schildersbranche moeten dus aan het einde van een contractketen nog steeds 6 maanden uit dienst gaan bij zowel de inlener als het uitzendbureau alvorens er met een nieuwe contractketen kan worden gestart. De ABU heeft wel aangegeven dat dit meegenomen gaat worden in de onderhandelingen van de volgende ABU cao, die in 2017 afloopt.  

Wat niet vergeten moet worden bij het aanpassen van de contractketen is dat schilders nu wel eerder terug in dienst kunnen komen, maar dat de telling voor de transitievergoeding gewoon doorloopt. Na twee jaar bij u in dienst te zijn geweest heeft de werknemer recht op de vergoeding bij ontslag of niet verlengen van een contract. Wel kunt u met uw werknemer een nieuw tijdelijk contract sluiten terwijl het oude nog loopt. Dit nieuwe contract moet dan binnen 6 maanden ingaan na afloop van het oude contract. Als dat het geval is, hoeft u de vergoeding niet uit te keren.